نخستین دوره مسابقات کتاب سه دقیقه ای و مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۲۹

دوشنبه 29 شهریور و سه شنبه 30 شهریور ماه 1400 نخستین دوره مسابقات کتاب سه دقیقه ای و مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای در سالن شهید صبوری ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی برگزار شد.

مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای
 نخستین دوره مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای
 نخستین دوره مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای
 نخستین دوره مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای
 نخستین دوره مسابقات ملی کتاب سه دقیقه ای