سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۲۸

چهارشنبه 17 شهریور 1400 دکتر طیبی رییس جهادانشگاهی به خوزستان سفر کرد و ضمن بازید از خط تولید مته حفاری بازدید با مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران دیدار کرد.

سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان
سفر یک روزه دکتر طیبی به خوزستان