دکتر مهدی باصولی

تعداد بازدید:۱۹۶۱۷
دکتر مهدی باصولی

دکتر مهدی باصولی
معاون هماهنگی و امور مجلس


دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 66490782
پست الکترونیک: basouli@acecr.ac.ir