دکتر عیسی علیزاده

تعداد بازدید:۱۸۵۰۱
دکتر عیسی علیزاده

دکتر عیسی علیزاده

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی

 

دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 6697156
پست الکترونیک: e.alizadeh@acecr.ac.ir