دکتر مهدی باصولی

تعداد بازدید:۳۵۳۶
دکتر مهدی باصولی
عنوان دکتر مهدی باصولی
سمت  معاون پشتیبانی و مدیریت منابع دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن 66409756
پست الکترونیک basouli@acecr.ac.ir
تحصیلات  دکتری مدیریت گردشگری
سوابق
  • معاون هماهنگی و امورمجلس جهاددانشگاهی
  • رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد