دکتر مهدی باصولی

تعداد بازدید:۱۶۳
دکتر مهدی باصولی

دکتر مهدی باصولی
سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع


دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 66409756
پست الکترونیک: basouli@acecr.ac.ir