سازمان جهاددانشگاهی خوزستان

تعداد بازدید:۱۱۹۹۴

 

نشانی: اهواز - دانشگاه شهید چمران - سازمان مرکزی - طبقه همکف - صندوق پستی: 136-61355

تلفن: 33360022-061

تلفن: 33330023-061

نمابر: 33330084-061

پست الکترونیک: sec.kz@acecr.ac.ir

وب سایت: http://khz.acecr.ac.ir