دکتر سعید نمکی

تعداد بازدید:۱۳۳۵۴
دکتر سعید نمکی

دکتر سعید نمکی _ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی