اجرای برنامه های ترویجی و فرهنگی و هنری

تعداد بازدید:۸۹۹
عنوان خدمت دسته بندی ارائه دهنده گان
 ارائه طرح ها و برنامه های مختلف دانشجویی خدمات فرهنگی مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران - مرکز فرهنگی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی - سازمان دانشجویان ایران - سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
 برگزاری المپیادهای دانشجویی خدمات فرهنگی مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران - مرکز فرهنگی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی - سازمان دانشجویان ایران - سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
 برگزاری همایش های علمی دانشجویی خدمات فرهنگی مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران - مرکز فرهنگی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی - سازمان دانشجویان ایران - سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور