خدمات دولت الکترونیک

تعداد بازدید:۵۱۳۳۸
عنوان خدمت دسته بندی ارائه دهنده
اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور خدمات پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
ارائه آموزشهای مهارتی و تخصصی خدمات آموزشی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی
تولید و ارائه خدمات و محصولات دانش بنیان خدمات پژوهشی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی
اجرای برنامه‌های ترویجی و فرهنگی و هنری خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
افکارسنجی خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
خبرگزاری و اطلاع رسانی خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
مشارکت برای ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال دانش آموختگان خدمات اشتغال جاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان