خدمات دولت الکترونیک

تعداد بازدید:۵۳۸۹۳
عنوان خدمت دسته بندی ارائه دهنده
 اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور خدمات پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری 
 ارائه آموزشهای مهارتی و تخصصی خدمات آموزشی معاونت آموزش و کارآفرینی
 تولید و ارائه خدمات و محصولات دانش بنیان خدمات پژوهشی معاونت آموزش و کارآفرینی
 اجرای برنامه‌های ترویجی و فرهنگی و هنری خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی 
 افکارسنجی خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی 
 توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
 خبرگزاری و اطلاع رسانی خدمات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
 مشارکت برای ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال دانش آموختگان خدمات اشتغال تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان