بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۶:۵۵ ۲۵

صبح روز سه شنبه 31 خردادماه 1401  دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی با حضور در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران( ایسپا) از فعالیت‌های این مرکز جهاددانشگاهی بازدید کرد.

بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
بازدید رییس جهاددانشگاهی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران