جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۵ ۱۸

صبح امروز دوشنبه 23 خرداد ماه 1401 جلسه هیات امنای موسسه آمزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی با حضور دکتر روح الله دهقانی رییس این نهاد برگزار شد .

جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی