بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)

۰۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۸:۱۵ ۱۴

عصر روز دوشنبه 9 خرداد 1401 رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد) در مصلی امام خمینی (ره) بازدید کردند.

بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)
بازدید رییس و معاونان جهاددانشگاهی از نمایشگاه عصر امید (دستاوردهای چهل ساله دانشگاه آزاد)