هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی

۰۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۰ ۱۶

صبح روز سه شنبه 3 خرداد ماه 1401 هشتادوهشتمین گردهمایی (و هفتمین گردهمایی غیرحضوری)  معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی و روسای سازمان ها و مراکز فرهنگی این نهاد برگزار شد.

هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
هشتادوهشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی