هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۲ ۱۶

صبح روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 1401 هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی به همت دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی در این دانشگاه برگزار شد.

هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی