اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۸ ۱۵

عصر روز یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر در دانشگاه تهران برگزار شد .

اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر
اختتامیه شانزدهمین دوره طرح ملی ایران مرز پرگهر