مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۹ ۱۶

صبح روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1401  تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به امضای دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دریادار شهرام ایرانی فرمانده  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رسید.

مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی