تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۴ ۱۳

صبح روز شنبه 10 اردیبهشت 1401 همزمان با برگزاری آیین تجلیل از مخترعان جوان و روز جهانی مالکیت فکری تفاهم نامه همکاری مشترک جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضای دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر حسن بابایی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید.

تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تفاهم نامه جهاددانشگاهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور