گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۸ ۲۲

صبح روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه 1401 گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد و ارتباط مجازی با روسای برخی از واحدهای سازمانی برگزار شد.

گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی
گردهمایی مجازی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی