امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۶ ۱۲

صبح روز دوشنبه 5 اردیبهشت 1401 تفاهم نامه همکاری مشترک علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی در این وزارتخانه به امضای دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی رسید.          

امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی
امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با جهاددانشگاهی