دومین همایش روز ملی منابع انسانی

۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۶ ۳۶

صبح روز چهارشنبه 24 فروردین 1401 دومین همایش روز ملی منابع انسانی با حضور دکتر مهدی باصولی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی و سخنرانی صاحبنظران و اساتید حوزه منابع انسانی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری این نهاد برگزار شد. 

دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی
دومین همایش روز ملی منابع انسانی