افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۱ ۸

ظهر روز چهارشنبه 25 اسفند 1400  صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به منظور ارایه انواع خدمات مالی و توسعه بازار به طرح های فناورانه و نوآورانه و شرکت های دانش بنیان و تخصصی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افتتاح شد..

افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
افتتاحیه صندوق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی