مراسم آغاز احداث مجتمع مسکونی ۲۱۰ واحدی تعاونی مسکن اعضای جهاددانشگاهی

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۲۰

عصر روز شنبه 13 شهریور 1400 در روز تعاون و با حضور رییس جهاددانشگاهی،  احداث مجتمع مسکونی 210 واحدی تعاونی مسکن اعضای جهاددانشگاهی به صورت رسمی آغاز شد.