اهدای خون اعضای دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۷

صبح روز شنبه 12 تیر ماه 1400 اعضای دفتر مرکزی جهاددانشگاهی در حرکتی خودجوش با همکاری واحد سیار سازمان انتقال خون اقدام به اهدا خون کردند.