افتتاح برج فناوری جهاددانشگاهی در استان کرمانشاه

۰۷ تیر ۱۴۰۰ ۲۰

صبح امروز دوشنبه 7 تیرماه 1400 با دستور رییس محترم جمهور برج فناوری جهاددانشگاهی در استان کرمانشاه افتتاح شد.