بازدید دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی از برج فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰

صبح روز سه شنبه 26 اسفند ماه 1399  دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی از برج فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه  و استقرار واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در طبقه اول  
و پروژه کربن فعال بازدید کرد.