بازدید یونسکو از خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

۰۷ آبان ۱۳۹۷ ۸
بازدید یونسکو از خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید یونسکو از خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید یونسکو از خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید یونسکو از خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید یونسکو از خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید یونسکو از خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید یونسکو از خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
بازدید یونسکو از خانه زیلو سازمان جهاددانشگاهی استان یزد