جلسه ریاست سازمان با اعضای حوزه معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۶
جلسه ریاست سازمان با اعضای حوزه معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
جلسه ریاست سازمان با اعضای حوزه معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
جلسه ریاست سازمان با اعضای حوزه معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
جلسه ریاست سازمان با اعضای حوزه معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
جلسه ریاست سازمان با اعضای حوزه معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد
جلسه ریاست سازمان با اعضای حوزه معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد