دکتر بادکو

دکتر بادکو

دکتر بهروز بادکو
معاون پشتیبانی و مدیریت منابع


دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 66409756
پست الکترونیک: badko@acecr.ac.ir

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۴۱۴