دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

دکتر سید سعید هاشمی
معاون آموزشی


دفتر مرکزی جهادانشگاهی
تلفن: 66971354
پست الکترونیک: s.hashemi@acecr.ac.ir

 

 

 

 

 

تحصیلات:
دکتری : جغرافیا و برنامه ریزی ـ دانشگاه تهران ـ1390

 رتبه علمی ، پست سازمانی ، وضعیت استخدامی :
•    دانشیار پژوهش پایه25 جهاددانشگاهی
•    تخصص اصلی برنامه ریزی گردشگری
•    معاون آموزشی جهاددانشگاهی

افتخارات :

-    مدیر برگزیده در جهاددانشگاهی 1379
-    مدیر برگزیده در استان یزد 1380
-    جهادگر برگزیده در جهاددانشگاهی 1390
-    پژوهشگر برتر دانشگاه علم و فرهنگ 1392

•    فعالیت‌های‌ پژوهشی‌:

الف) مقالات علمی و پژوهشی :
•    هاشمی سید سعید، ایمنی سیاوش و محرابی. "توسعه روستایی با تاکید براشتغال وکارآفرینی مطالعه موردی دهستان شباب ،شهرستان شیروان چرداول، استان ایلام، مجله علمی و پژوهشی روستا و توسعه"   ، سال 14، شماره1، بهار 1390،35-58.
•    هاشمی سید سعید، مطیعی سید حسن، قدیری معصوم مجتبی، رضوانی محمدرضا و مقیمی سید محمد. "تبیین نقش دهیاری ها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی مطالعه موردی: بهاباد استان یزد" مجله پژوهش های روستایی، سال دوم، شماره یکم، بهار 1390، 93-114.
•    ایمنی سیاوش، فضیله خانی و هاشمی سید سعید "نقش گردشگری در توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی ( مطالعه تطبیقی : روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو ) ، مجله علمی و پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای" ، شماره 18، سال 1391، 93-114.
•    هاشمی سید سعید، ایمنی سیاوش و مطیعی لنگرودی سید حسن "توسعه کارآفرینی روستایی با تاکید بر نهادهای محلی (مطالعه موردی بهاباد ، یزد)، مجله علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی روستایی"، سال دوم، شماره 3 ، 1392 ،27-49.
•    رحیم پور علی، هاشمی سید سعید و واحدی هانیه "شناسایی و ارزیابی مشکلات راهنمایان اکوتوریسم(مطالعه موردی: راهنمایان اکوتوریسم استان تهران ، مجله نگرش های نو در جغرافیایی انسانی "، سال ششم،شماره چهارم، پاییز 1393 ، 80-94.
•    محمدی عراقی آذر، هاشمی سید سعید و نکوئی صدری بهرام"شناسایی ارزیابی میراث زمین-شناسی پیرامون سایت میراث جهانی تخت سلیمان به منظور تأسیس ژئوپارک پیشنهادی تخت سلیمان در آذربایجان غربی" ؛ فصلنامه علوم زمین ؛ شماره99؛ بهار94، 122-133.
•    هاشمی سید سعید؛ حبیبی ، مرضیه "پهنه بندی توان اکوتوریسمی منطقه صادق آباد استان یزد "؛ مجله علمی و پژوهشی گردشگری و توسعه؛ شماره 8؛پاییز95؛ 65-85.
•     سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی با استفاده از منطق فازی ، مجله مطالعات گردشگری ، (در دست داوری).


ب) مقالات علمی و ترویجی :
•    ضرورت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی، فصلنامه تخصصی اشتغال وکارآفرینی رویش، شماره  18، تابستان 1386 .
•    بررسی جایگاه مدیریت مخاطرات در برنامه ریزی های توسعه روستایی ایران، نشریه علمی فنی سازمان جغرافیایی، شماره 70، تابستان 1388.
•       نقش کار آفرینی در توسعه گردشگری پایدار (ترجمه)، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی فرهنگی کار و جامعه ، شماره 107 ، اردیبهشت 1388.
•    برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری کاشان ، مجله علمی و پژوهشی گردشگری علم و فرهنگ، شماره اول، بهار1392 .
•    تحلیل عوامل موثر در برنامه ریزی توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از مدل راهبردی swot  مورد مطالعه: ایران ، فصلنامه علمی تخصصی گردشگری علم و فرهنگ ، شماره دوم، بهار1393.
•    تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری و مولفه های موثر بر آن مطالعه موردی : پارک تحقیقات و فنآوری نکسجن ، فصلنامه علمی و ترویجی رشد فناوری ، سال دهم ، شماره 40، پاییز 1393.
•    تأثیر پروژه های کوچک مقیاس بر تغییرات اجتماعی- فرهنگی جوامع محلی ( مطالعه موردی روستای شیب دراز جزیره قشم )، فصلنامه تخصصی مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس ، سال دوم  ، شماره 3 ، بهار 1394.
•    شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی به مناطق بیابانی و کویری (مطالعه موردی صادق آباد شهرستان بافق ؛ مجله گردشگری علم و فرهنگ ،سال سوم ،شماره 4 ، بهار 1395.
•    بررسی تاثیر احداث اقامتگاه سازگار با محیط زیست بر مشارکت و توانمندسازی جامعه محلی (مطالعه موردی سیمین دشت فیروزکوه) ؛ فصلنامه میراث گردشگری ، سال اول ، بهار 1395.
•    برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری با روش تحلیل سیستمی مطالعه موردی: منطقه جلفا و ورزقان ، مجله علمی و پژوهشی مطالعات گردشگری ، ( در مرحله چاپ).
•    اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصاد محلی ، مورد مطالعه روستای امام زاده هاشم، مجله علمی و پژوهشی مطالعات فرهنگی ، (در مرحله چاپ).

ج) مقالات بین المللی :
•    A Comparative Study of Capability Poverty Status In Iranian Hotel and Hospital Service Sectors ، International Journal of Management and Humanity Sciences (IJMHS)، (ISC Indexed)2014 .
•    Investigating Organizational Learning in Tourism SMEs: Travel and Tourism Agencies Of yazd City, Iran. Elsevier editorial system(tm) for Journal of Destination Marketing & Management manuscript Draft,2016.
•    Identify and evaluate The Abilities Eco tour guides, Iranian journal of tourism and hospitality,2016.
•    Identification the factors affecting tourists attraction to desert regions (case study Sadeq Abad-Bafqe -yazd), international review of management and marketing 2017.

د) مقالات همایش ها و کنفرانس ها:
1-    نقش مدرسه طبیعت در توسعه اکوتوریسم ؛ دومین همایش ملی کودک و طبیعت ؛ دی ماه 95.
2-    سرمایه اجتماعی ، امنیت ملی و توسعه گردشکری ؛ اولین همایش بین اللمی علمی – راهبردی توسعه گردشگری ایران – مشهد ، 1393.
3-    جایگاه برند گردشگری فرهنگی در توسعه پایدار کشور ایران ، مجموعه مقالات برگزیده سومین سمینار و جشنواره برند گردشگری، آبان، 1391.
4- کار آفرینی  راهبردی  نو در توسعه روستایی ، مجموعه چکیده مقاله های دومین همایش ملی توسعه روستایی،1386.
5-    بررسی  جایگاه آموزش کار آفرینی  روستایی در آموزش عالی کشور، همایش آموزش عالی و کار آفرینی دانشگاه سمنان،1386.
6- نقش تعاونی های زنان در توسعه کار آفرینی روستایی، همایش ملی تعاون و کار آفرینی ، مهرماه1387
7- جهانی شدن ، تعاونی های کار آفرینی روستایی .چالش ها وفرصت ها ، همایش ملی تعاون و کار آفرینی ، مهرماه 1387.
8 -آسیب شناسی  تعاونی های کار آفرینی زنان روستایی "از منظر فرهنگی  اجتماعی واقتصادی"، همایش ملی تعاون و کار آفرینی ، مهرماه 1387.
9- سیره شیوه ها و روش های مدیریت برنامه ریزی در توسعه روستایی ایران، مجموعه چکیده مقاله های دومین همایش ملی توسعه روستایی،1386.
   10ـ نقش آموزش کارآفرینی روستایی درتوسعه روستایی ، ارائه در اولین همایش آموزش کارآفرینی پاییز1387.
11- Assessment of Employment and Entrepreneurship problems and  challenges of Iranian Rural women .10th International Interdisciplinary Congress  On Women،  Madrid،  2008       
11- Using Delima methos for distinguish of Geosites and introduce of Geoparks, 34th National & the 2nd International Geosciences Congress
                        
ج) تالیفات:
ـ کتاب  نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی(در دست چاپ).
ـ کتاب روش تحقیق در گردشگری ( در دست چاپ).
ـ ترجمه‌ و تدوین‌ کتاب‌ بیماریهای‌ فیزیولوژیک‌ گیاهی،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد‌،1382.
  ـ ویراستار علمی‌ کتاب‌ بیماریهای‌ گیاهان‌ زینتی‌، ترجمه‌ و تدوین‌ آقای‌ مهندس‌ جهان‌آراء ، انتشارات جهاددانشگاهی مشهد،1380.

د)پروژه های تحقیقاتی:
ـ همکار طرح جامع منطقه نمونه گردشگری افوس ،کارفرما سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان. 1378.
ـ مجری‌ طرح‌ اشتغال‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاهی‌ در استان‌ یزد ،‌کارفرماجها ددانشگاهی،1378.
ـ مدیر اجرایی‌ طرح‌ آمارگیری‌ جامع‌ فرهنگی‌ کشور در استان‌ یزد، کارفرما وزارت ارشاد،1379.
ـ همکار طرح‌ تهیه‌ و تدوین‌ الگوی‌ توسعه‌ شهرستان‌ بهاباد، سازمان مدیریت یزد ، ‌ 1381 تا 1383.
ـ همکار طرح تجهیز ، بهبود کیفیت خدمات و اصلاح ساختار فنی ، اقتصادی و مدیریت استان یزد ،سازمان مدیریت یزد،1382.
ـ مجری طرح توسعه اشتغال و کارآفرینی روستای،کارفرما سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان،1385.
ـ مجری طرح بررسی موانع وچالشهای اشتغال وکارآفرینی جوانان در ایران وارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی ، کارفرما سازمان ملی جوانان ،1386.
ـ مدیر پروژه بخش توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی طرح وسند پروژه برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی در منطقه بهاباد یزد، کارفرما: استانداری یزد و سازمان جنگلها و مراتع، 1387.
ـ مشاور علمی و همکار  طرح مدل سازی منطقه روستایی نمونه با تاکید بر کارآفرینی و ا شتغال  (مطالعه موردی استان ایلام)،کارفرما جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم وموسسه کار وتامین اجتماعی ،1387 .  
ـ مشاور وهمکار طرح مزیت های نسبی استان ایلام ، کارفرما جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم وموسسه کار وتامین اجتماعی ،1387.
ـ مشاورعلمی طرح های هادی روستایی در استانهای یزد وآذربایجان غربی . 1387.
ـ  مجری طرح سازماندهی در جامعه محلی جهت تقویت حرکت اشتغالزایی والگوسازی کارآفرینی در بهاباد . کارفرما استانداری یزد ،1388.
ـ همکار طرح جامع مدیریت پسماند شهر عقدا وروستای شمس آباد ،کارفرما شهرداری عقدا ،مجری جهاددانشگاهی یزد.
ـ مشاور و همکار طرح جامع مدیریت پسماند شهر احمد آباد ،کارفرما شهرداری احمدآباد ،مجری جهاددانشگاهی یزد.
ـ مشاور علمی و همکاراصلی پروژه بین المللی تقویت وانسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی(منارید)،کارفرما UNDPAوGEF با همکاری سازمان جنگلها ومراتع،1389.
GEF/MENARID Program in Iran by UNDP                                                                                   
ـ مجری طرح ملی همیاران سفرهای نوروزی هلال احمر ، کارفرما سازمان جوانان هلال احمر، 1390 و 1391
ـ مجری طرح شناسایی و معرفی ظرفیت ها و قابلیت های گردشگری و اوقات فراغت منطقه به منظور تدوین برنامه اجرایی منطقه 2 شهرداری تهران ، کارفرما مرکز مطالعات شهرداری تهران ، 1391.
-    طرح پژوهشی تعیین منطقه مناسب برای توسعه ژئوپارک پیرامون سایت میراث جهانی تخت سلیمان در شمال غرب کشور ؛ کارفرما سازمان زمین شناسی ؛ 1393.
ـ مجری طرح شناسایی و معرفی ظرفیت ها و قابلیت های گردشگری و اوقات فراغت منطقه 5 به منظور تدوین برنامه اجرایی منطقه 5 شهرداری تهران ، کارفرما مرکز مطالعات شهرداری تهران ، 1393.
-    مجری طرح پهنه بندی اکوتوریسم منطقه صادق آباد بافق ؛ استانداری یزد ؛ 1394.
-    مجری طرح شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی در منطقه صادق آباد بافق ؛ استانداری یزد ؛ 1394.
-    مجری طرح تأثیر اجرای پروژه ارتقا اکوتوریسم روستای شیب دراز بر تغییرات سبک زندگی جامعه محلی ؛ کارفرما مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران ؛ 1394.
-    مجری طرح نقش مدرسه طبیعت در توسعه اکوتوریسم با تأکید بر بعد اجتماعی و فرهنگی ؛ کارفرما مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران ؛ 1395.
-    مجری طرح ارائه الگوی اکوکمپ کوهستانی با تأکید بر زندگی عشایر بختیاری استان چهار محال و بختیاری ؛ کارفرما جهاددانشگاهی و سازمان میراث استان چهارمحال و بختیاری ؛ 1395.
عضویت در مجامع ملی و بین المللی :
1-    انجمن علمی گردشگری ایران ، عضو هیا ت مدیره،1391-1395.
2-    انجمن علمی برنامه ریزی روستایی ، 1393-1395.
3-    انجمن علمی جغرافیای ایران ،1390 -1395.
4-    موسسه بین المللی غیر دولتی توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ ، رییس هیات مدیره .1392-1395.
  

فعالیت ‌های‌ اجرائی‌:

•    معاون آموزشی جهاددانشگاهی  1395.
•    معاون هماهنگی وامور مجلس جهاددانشگاهی  1392-1395.
•    مدیر گروه برنامه ریزی گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ   1390- ادامه دارد.
•    رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ 1391-1393.
•    عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری کشور 1391- ادامه دارد.
•    معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه علم وفرهنگ سال 1388-1391.
•    رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ استان‌ یزد از سال‌ 1376 تا 1383.
•    رئیس‌ مؤسسه‌ آموزش‌ عالی‌ جهاددانشگاهی‌ شعبه‌ استان‌ یزد از سال‌ 1376 تا 1383.
•    رئیس‌ مرکز آموزش‌ عالی‌ علمی‌ کاربردی‌ جهاددانشگاهی‌ استان‌ یزد از سال‌ 1377 تا 1383.
•    مشاور رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ سال‌ 1384- 1385.
•    معاون طرح و برنامه دانشگاه علم وفرهنگ سال 1384-1386 .
•    مدیرکل هماهنگی امور واحد ها وپژوهشکده ها وسازمان های جهاددانشگاهی سال 1386- 1388.

فعالیت‌های‌ آموزشی‌:  
تدریس‌ دروس‌:
مقطع دکتری :
مدیریت کارآفرینی گردشگری
مقطع کارشناسی ارشد:
1- بنیانها و نظریه های برنامه ریزی گردشگری
2-‌ شناخت آمایش و جاذبه های طبیعی ایران
3 –برنامه ریزی راهبردی گردشگری مذهبی
3- روش تحقیق در گردشگری
4- فنآوریهای جغرافیایی
5- سیستم های اطلاعات جغرافیایی  و کاربرد آن در برنامه ریزی گردشکری
6-تحلیل مقاصد و جاذبه های گردشگری مذهبی
مقطع کارشناسی:
1-     روش تحقیق در مدیریت
2-     روش تحقیق در گردشگری
3-     اصول ومبانی کار آفرینی
4-    برنامه ریزی و توسعه


 استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

ردیف    عنوان پایان نامه‌ها / رساله ها    نام دانشجو    دانشگاه محل انجام    تاریخ دفاع
1    نقش نهادهای محلی در توسعه پایدار گردشگری روستایی    مرجان احمدی    دانشگاه علم و فرهنگ    مهر 92
2    راهبردهای توسعه پایدار گردشگریی شهرستان مریوان    فاطمه دهدار    دانشگاه علم و فرهنگ    بهمن 92
3    نقش ورزشهای زمستانی در رضایت و وفاداری اکوتوریستها به گردشگری فصلهای گرم سال (منطقه دیزین تهران)    معصومه رحمانی    دانشگاه علم و فرهنگ    بهمن 92
4    تبیین نقش آموزش جوامع محلی در توسعه پایدار گردشگری    سیاوش ضیاء شیخ الاسلامی    دانشگاه علم و فرهنگ    پاییز 92
5    تفسیر موثر در گردشگری باغ پرندگان اصفهان    ندا خاکی    دانشگاه علم و فرهنگ    92
6    شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی به مناطق بیابانی    محسن پور شاطری    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 93
7    تعیین منطقه مناسب برای تأسیس ژئوپارک پیرامون سایت میراث جهانی تخت سلیمان، در شمال غرب    آذر محمدی عراق    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 93
8    نقش کمپ�های اقامتی سازگار با محیط زیست (اکو کمپ) مطالعه موردی: اکوکمپ کویری متین آباد اصفهان    عاطفه معز کریمی    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 93
9    نقش زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم مطالعه موردی: روستای خضر اصفهان    نغمه نقیلو    دانشگاه علم و فرهنگ    زمستان 93
10    نقش خدمات تخصصی درمانی در جذب گردشگران خارجی مطالعه موردی: پژوهشگاه رویان    فرزانه شمین    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 94
11    تأثیر پروژه ارتقاء اکوتوریسم روستایی شیب دراز بر تغییرات سبک زندگی جامعه محلی    راضیه مختاری پور    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 94
12    پهنه بندی قابلیت های اکوتوریسمی با استفاده از GIS و AHP مطالعه موردی شهرستان لاهیجان    رقیه منتهای درگاه    دانشگاه علم و فرهنگ    مهر 94
13    پهنه بندی اکوتوریسم منطقه صادق آباد بافق با استفاده از نرم افزار GIS و AHP    مرضیه حبیبی    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 94
14    تأثیر پرنده نگری بر توسعه اقتصادی جامعه محلی، مطالعه موردی: روستاهای منطقه میقان اراک    فرزانه هاشمی    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 94
15    بررسی احداث اقامتگاه های سازگار با محیط زیست (اکوکمپ) در توسعه اقتصادی جامعه محلی مورد مطالعه (روستای سیمین دشت)    ندا مهدوی    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 94
16    بررسی تأثیر احداث اقامتگاه سازگار با محیط زیست (اکوکمپ) در توسعه ی اجتماعی- فرهنگی جامعه محلی، مطالعه موردی: منطقه سیمین دشت    زهره خسروی    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 94
17    نقش مدرسه طبیعت در توسعه اکوتوریسم با تاکید بر بعد اجتماعی و فرهنگی، مطالعه موردی: مدرسه طبیع کاوی کنج، مشهد    ملیحه نامنی    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 94
18    ارائه الگوی ایجاد اکوکمپکوهستانی با تاکید بر زندگی عشایر بختیاری استان چهارمحال و بختیاری    سعیده همت زاده    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 94
19    اثرات فعالیت های گردشگری بر معیشت پایدار روستایی    الهام باقری    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور95
20    بررسی احداث اقامتگاه های سازگار با محیط زیست (اکوکمپ) در مدیریت محیط زیست منطقه مورد مطالعه (روستای سیمین دشت)    علی شادلو    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور 95
21     نقش استانداردسازی در بهبود کیفیت خدمات تورهای طبیعت گردی اصفهان    سیدرضا حسینی    دانشگاه علم و فرهنگ    شهریور95

 استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد

ردیف    عنوان پایان نامه‌ها / رساله ها    نام دانشجو    دانشگاه محل انجام    تاریخ دفاع
1    سنجش اثربخشی آموزشهای کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار    سهراب افشاری    پژوهشگاه علوم انسانی    1387
2    بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران و بهره-وری فردی کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ    الهه نورانی    دانشگاه علم و فرهنگ    1391
3    نقش آموزش در توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط زیست    خانم سلمان زاده    دانشگاه علم و فرهنگ    1392
4    شناسایی و ارزیابی توانمندیها و مشکلات راهنمایان اکوتوریسم    هانیه واحدی زارچ    دانشگاه علم و فرهنگ    1392
5    نقش توان اکوتوریستی بر توسعه اقتصادی جوامع محلی    آذر مرادی    دانشگاه علم و فرهنگ    1392
6    نقش اکوسیستم بر شاخص های توسعه انسانی منطقه تالش    پونه اروند    دانشگاه علم و فرهنگ    1392
7    تحلیل سیاستهای پارک تحقیقات و فناوری و مولفه های موثر بر آن مطالعه موردی: پارک تحقیقاتی    علی حاجی غلام سریزدی    دانشگاه علم و فرهنگ    1392
8    تأثیر گردشگری روستایی در اقتصاد جوامع محلی مطالعه موردی:روستای دشتک استان فارس  عیسی شفیعی شهرکی دانشگاه علم و فرهنگ    مهر 94
 

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۳۳۱