خدمات دولت الکترونیک

تعداد بازدید:۴۷۱۰۰
عنوان خدمت دسته بندی ارائه دهنده
اجرای طرح های پژوهشی سفارش محور خدمات پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی
ارائه آموزشهای مهارتی و تخصصی خدمات آموزشی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی
سامانه خدمات الکترونیک جهاد دانشگاهی (ساجد) خدمات پشتیبانی معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع
تولید و ارائه خدمات و محصولات دانش بنیان خدمات پژوهشی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی