مرکز رشد خراسان شمالی

تعداد بازدید:۲۴۹۱

 آدرس: بجنورد- کیلومتر 5 جاده اسفراین، ابتدای جاده ارکان، سایت اداری تخته ارکان- روبروی پمپ گاز
تلفن: 32285727-058
نمابر: 32285726-058
پست الکترونیک: sec.khs@acecr.ac.ir
وب سایت: -