دکتر محمدباقر نوبخت

تعداد بازدید:۲۱۸۱۴
دکتر  محمدباقر نوبخت

دکتر  محمدباقر نوبخت -معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی  کشور